Esemény Naptár

április 2019
h k s c p s v
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930EC

Közeledõ esemény

 • Nincs esemény.
Az oldal fejlesztési stádiumban. Köszönjük türelmüket, megértésüket.

Alapszabály

A KŐSZEGI POLGÁRI KASZINÓ ALAPSZABÁLYA

1.§. Rendeltetése:

Egyesületi formában működő, a polgári erkölcsi értékrend alapján álló, zártkörű társas közösség. Segítségével a város progresszív értelmiségének a figyelmét szeretnénk az aktuális problémákra irányítani.

2. §. Az egyesület neve: Kőszegi Polgári Kaszinó

(továbbiakban megnevezése: Kaszinó)

A Kaszinó működési helye: Kőszeg, Jurisics tér 8.

A Kaszinó tisztségviselői: 1 fő elnök

1 fő titkár

1 fő gazdasági vezető

4 fő vezetőségi tag

Valamennyit a közgyűlés választja meg meghatározott időre.

3. §. Célok és feladatok:

 1. A hajdan évtizedekig működő Kőszegi Polgári Kaszinó Egyesület legjobb hagyományainak felelevenítése.

 2. A város felelősen gondolkozó személyiségei fehér asztal mellett találkozzanak, kötetlenül beszélgessenek, szórakozzanak, híreket cseréljenek.

 3. Városunk gondjait, problémáit, terveit, jövendőjét megvitatva szeretnénk segíteni a helyi önkormányzat munkáját.

 4. Havi rendszerességgel programokat szervezünk tagjaink számára.

 5. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4.§. A Kaszinó gazdálkodása:

 1. A Kaszinó vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjjakból, jogi- és magánszemélyek felajánlásaiból, adományaiból képződik.

 2. Figyelemmel kísérünk minden pályázati lehetőséget és azon részt véve esetleges díjazás a Kaszinó vagyonát gyarapítja.

 3. A Kaszinó a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – tagdíj megfizetésén túl – a Kaszinó tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 4. A Kaszinó gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

 5. A Kaszinó pénzforgalmát hivatalos pénzintézeten keresztül bonyolítja. A bankszámlák fölötti rendelkezés joga első számú aláíróként a mindenkori elnököt, vagy titkárt, második számú aláíróként pedig a gazdasági vezetőt, vagy a legtöbb szavazatot kapott vezetőségi tagot illeti meg.

5.§. Tagfelvétel:

 1. Tagként felvehető: akit legalább egy tag ajánl, illetve érte felelősséget vállal.

 2. A felvételről a vezetőség javaslatára a közgyűlés szótöbbséggel dönt.

 3. Tagsági joga annak van, akit a Kőszegi Polgári Kaszinó közgyűlése felvételre elfogadott. A felvett tagot nyilvántartásba kell venni és 3 hónapon belül tagsági igazolvánnyal kell ellátni.

6.§. A tagok jogai:

 • A rendezvényeken való részvétel;

 • Szolgáltatások igénybevétele;

 • Szavazati és jelölési jog;

 • Aktív és passzív választási jog.

7.§. A tagok kötelességei:

 • A házirend maradéktalan betartása;

 • Tagdíjfizetés;

 • Közgyűlésen való megjelenés.

8.§. A tagság megszűnése:

 1. Önkéntes kilépéssel.

 2. Törléssel, melynek alapja lehet többek között pl. a tag halála, a tagdíj tartós be nem fizetése, vagy a tag más, pl. Kőszegtől távoli lakóhelyre költözése, ahonnan a tagi jogokat már nem tudja gyakorolni.

 3. Kizárással. A kizárás okai többek között az alábbi okok lehetnek:

  • A vezetőség kizárási határozatával. A vezetőségi határozat feltétele a tag ellen valós nyomós indokok fennállása. Ilyen lehet például, ha a tag a Kaszinó célkitűzéseivel, feladataival, és erkölcsi normatíváival folyamatosan és bizonyíthatóan összeegyezhetetlen életmódot folytat. ( pl. bűnözés, erkölcstelen életmód, stb. ). Ebben az esetben a tagot a kilátásba helyezett kizárásról az ok(ok) megnevezésével írásban értesíteni kell. Lehetőséget kell biztosítani a tag számára, hogy véleményét előadhassa és csak e meghallgatást követően hozható meg a vezetőség kizárást kimondó határozata.

  • A tagdíj befizetésének – a tagnak felróható – egy éves elmaradása is alapja lehet a tagsági viszony kizárással való megszüntetés kezdeményezésének.

9.§. Szervezeti felépítés:

A Kőszegi Polgári Kaszinó szervei:

 • Taggyűlés.

 • Vezetőség.

10.§ A taggyűlés:

 1. A Kőszegi Polgári Kaszinó határozathozó szerve, amely valamennyi, az egyesületet érintő ügyben hoz döntéseket.

 2. A taggyűlés a Kőszegi Polgári Kaszinó tagjainak összessége. Minden tag egy szavazati joggal rendelkezik.

 3. A taggyűlés a vezetőség tagjait – elnök, + 6 fő vezetőségi tag – 3 évi időtartamra választja meg. A vezetőség tagjai újraválaszthatók.

 4. A taggyűlés az elnököt és a vezetőség tagjait ( 1 + 6 fő ) titkos szavazás útján választja meg. A 6 fő vezetőségi tag az első vezetőségi ülésen egymás közül nyílt szavazással választja meg a titkári és gazdaság vezetői tisztségviselőket.

 5. A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, de a tagság indokolt esetben kérheti a taggyűlés összehívását. Az okot meg kell jelölni és a tagság egyharmadának aláírásával a kérést hitelesíteni kell.

 6. A taggyűlés időpontjáról, helyéről, továbbá a jelölési javaslatok és indítványok benyújtásának rendjéről a vezetőség határoz. A taggyűlést a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül össze kell hívni.

 7. A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni.

 8. A taggyűlés abban az esetben határozatképes, amennyiben a tagság 50 %-a + 1 fő jelen van.

 9. Amennyiben az összehívott taggyűlés határozatképtelen, úgy az elnöknek kötelessége 1 héten belül – de nem ugyanazon a napon – kizárólag ugyanazon napirendi pontok tárgyalására újból összehívni a taggyűlést. Ebben az esetben viszont már az ismételt taggyűlésen a megjelent tagok szótöbbséggel dönthetnek. Az eredeti közgyűlési meghívónak a 8. és 9. pont feltételeit tartalmaznia kell.

11.§ A vezetőség:

 1. A Kőszegi Polgári Kaszinó vezető szerve a Vezetőség, amelynek tagjai: az elnök, a titkár, a gazdasági vezető és további négy vezetőségi tag.

 2. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

 3. Vezetőségi ülést legalább negyedévente kell tartani.

 4. A költségvetésről, anyagi eszközök felhasználásáról a vezetőség határoz.

 5. A vezetőség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet legkésőbb a legközelebbi vezetőségi ülésen be kell mutatni.

12.§ A vezetőségi tagok feladatai:

 1. Elnök feladai:

  • A Kőszegi Polgári Kaszinó érdekeinek képviselete;

  • A vezetőség irányítása;

  • A taggyűlés összehívása, levezetése;

  • Tájékoztatás: tárgyalásairól és a végzett munkáról;

  • Irányítja a Kaszinó belső tevékenységét;

  • Az elnököt mindenkor a titkár vagy egy vezetőségi tag helyettesítheti.

 1. Titkár feladatai:

 • Működés folyamatosságának biztosítása és az ezzel járó gyakorlati feladatok ellátása;

 • Az elnök alkalmankénti helyettesítése;

 • Jegyzőkönyv vezetése, vagy vezettetése.

 1. Gazdasági vezető feladatai:

 • Pénzügyi előírásnak betartásával a Kaszinó működésének biztosítása;

 • Évente elkészíti a Kaszinó előző évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót, a tárgyévi költségvetést, és a számviteli beszámolót ( mérleg ).

 1. Vezetőségi tagok feladatai:

 • A tagság véleményének képviselete;

 • Elnök, titkár munkájának segítése.

13.§ Tagdíjak összege:

A tagdíjak összegét a Kőszegi Polgári Kaszinó taggyűlése évente határozza meg.

14.§ A Kaszinó megszűnése:

 • A Kőszegi Polgári Kaszinó a taggyűlés határozata alapján feloszlik, ha a mindenkori tényleges tagság legalább 4/5-ös többsége azt megszavazza.

 • A taggyűlés ilyen tartalmú határozatát erre vonatkozó vezetőségi indítványnak kell megelőznie.

 • A Kőszegi Polgári Kaszinó jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító okirat, pecsét, megszűnéskor meglévő pénzi és tárgyi vagyona a kőszegi önkormányzat tulajdonába kerül.

15.§ Záró rendelkezése:

A Kaszinó az alapszabályt, az alapszabályt módosító közgyűlés jegyzőkönyvét, a megválasztott vezetőségi tagok nyilatkozatait a bejegyzés iránti kérelemmel együttesen nyilvántartásba vétel végett benyújtja a Vas megyei Bíróságra.